W tej zakładce znajdziesz wszystkie informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.

Instytucja w której załatwisz wszystkie sprawy związane z legalizacją pobytu to Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pl.Wolności 17, 61-739 Poznań

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w broszurze Forum Migracyjnego: legalizacja pobytu

Zameldowanie
Jeśli mieszkasz w Poznaniu i chcesz zarejestrować swój pobyt w Polsce musisz spełnić obowiązek zameldowania się. Potrzebujesz meldunku na okres stały lub czasowy jeśli przebywasz na terenie Polski powyżej 3 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat meldunku znajdziesz tu: zameldowanie

Uzyskanie numeru pesel
Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) jest przyznawany w celach identyfikacji. Po zameldowaniu się (na okres co najmniej 3 miesięcy) zostanie Ci przyznany  automatycznie w ciągu 10 dni.
Szczegółowe informacje  znajdziesz tu: numer pesel

Meldunek oraz  numer pesel załatwisz w Urzędzie Miasta Poznania – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20

Posted: |
Updated: |

Foreigners gain right to permanent residence permit after they spend in Poland a couple of years. Te exact length of the stay depends on previous legal status of a foreigner.

This brochure provides detailed information (Polish version).

Posted: |
Updated: |

The place you will get all formalities done is Wielkopolska Voivodship Office in Poznań – Citizen and Foreigner Department pl. Wolności 17, 61-739 Poznań.

We encourage you to get familiar with information provided by Migration Forum.

Registration of residence

If you are living in Poznań and you want to legalize your stay, you are obliged to register your current place of residence. The registration of residence should be permanent or temporary if you are staying on the territory of Poland more than 3 months.

Detailed information concerning registration of residence can be found here.

PESEL number

PESEL number serves population records. After registering your residence (for at least 3 months) you are given such number automatically within 10 days. More detailed information concerning the number are here.

Registration of residence and PESEL number can be obtained in Town Hall of Poznań – Citizen Department, 16/20 Libelta St.

Posted: |
Updated: |

Temporary stay

Temporary stay permits are issued for a period lasting from 3 months to 3 years. The application is examined by Voivodeship Office according to a place of residence of a foreigner. The application can be submitted only in Poland, and during the procedure are taken fingerprints of a foreigner submitting an applications. it is obligatory to show a reason for the stay longer than 3 months (e.g. job, business, education, family issues or other important reasons).

Polish law recognizes following types of temporary residence permits due to:

 • Starting or continuing work in Poland
 • Performance of work in an occupation requiring high skills (EU Blue Card)
 • Performance of work by a foreigner delegated to Poland by a foreign employer
 • Conducting business activity in Poland
 • Starting or continuation of studies in Poland
 • Conducting academic research in Poland
 • Visiting family members by a Polish citizen or family member of a foreigner; Status of a victim of human trafficking who resides in Poland, starts co-operation with organs conducting an investigation as part of efforts to combat human trafficking and who has ceased all contacts with persons suspected of human trafficking; Intention of a family member to reunite with a citizen of EU an Member State, EFTA Member State or the Swiss Confederation, residing in Poland; Status of a child (minor) of a foreigner who resides in Poland pursuant to a national visa or temporary residence permit, if the child was born during the validity period of the national visa or temporary residence permit; Status of a child (minor) of a foreigner who is married to a Polish citizen and possesses a temporary residence permit issued for a family member of a Polish citizen;
 • Temporary residence permit – in exceptional situations foreigner can apply for temporary residence permit due to circumstance forcing him or her for a short time stay on the territory of Poland. Such permit may be issued for the time up to 6 months

Posted: |
Updated: |

A refugee status may be granted to a person who is persecuted in the country of origin on the basis of:

 • race
 • religion
 • nationality
 • political beliefs or membership to a specific group

 

 

 

 

Posted: |
Updated: |

Visa-free traffic (stay up to 3 months) concerns citizens of EU or countries of Schengen Area. The list of the countries and detailed information can be found here.

There are two types of visa we can apply for: Schengen Visa (concerning countries included in the area) and National Visa (allowing for a stay in Poland and for traveling between countries of Schengen Area for the period of 3 months).

Visa types: “A” Visa (Airport Visa), “C” Visa (Schengen Visa), “D” Visa (National Visa).
Detailed information can be found here.


Ruch bezwizowy (pobyt na terenie Polski do 3 miesięcy) obowiązuje obywateli krajów należących do UE lub Schengen. Listę krajów oraz szczegółowe informacje znajdziesz tu: lista

 

Defaworyzowane grupy migrantów ekonomicznych

Co roku granice Polski przekraczają tysiące imigrantów ekonomicznych. Do tej grupy należą Romowie pochodzenia rumuńskiego i bułgarskiego. Jako obywatele Unii Europejskiej mają pełne prawo do przemieszczania się i życia w dowolnym miejscu na terytorium UE. Korzystając ze swobody poruszania się, która zagwarantowana jest w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, romscy migranci ekonomiczni coraz częściej wybierają Polskę w nadziei na lepsze życie. Migracje ekonomiczne, zwłaszcza z terytoriów Rumunii i Bułgarii do Polski, na pewno nie są zjawiskiem marginalnym.

Broszura informacyjna "Mniejszość bez praw - imigranci romscy w Polsce" Mnieszość bez praw

Facebook poznańskiej grupy wspierającej poznańskich Romów: Poznańscy Romowie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.