Migrant Info Point

Collegium Historicum
Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, pok. 423.

Godziny otwarcia MIP:
wtorki: 15-20
czwartki: 10-15

Telefon tymczasowy
w godzinach dyżurów: + 48 733 222 251

Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Cudzoziemcy w Poznaniu - seria artykułów Gazety Wyborczej
Cudzoziemcy w Poznaniu - seria artykułów Gazety Wyborczej

Zapraszamy do zapoznania się z seria artykułów Gazety Wyborczej:

http://migrant.poznan.pl/pl/zycie-codzienne/aktywni-mieszkancy-poznania.html

Dodał: |
Aktualizacja: |

Prawo w praktyce ma wiele odsłon, teoretyczna wiedza pomaga. Jednak to codzienna praktyka Fundacji Ternopilskiej związana z uzyskiwaniem potwierdzenia zameldowania przez cudzoziemców skłoniła mnie do opracowania tego tekstu. Poniżej opiszę krok po kroku, jak wygląda uzyskiwanie zameldowania w Polsce.

 

Kiedy meldunek dla cudzoziemca jest niezbędny?

W celu uzyskania numeru PESEL. Podobne identyfikatory numeryczne istnieją w każdym kraju, gdzie w taki sposób są porządkowane i ewidencjonowane dane podatkowe i ubezpieczeniowe obywateli danego kraju.

PESEL jest nadawany cudzoziemcowi po dwóch tygodniach od dnia zameldowania na pobyt trwający ponad 3 miesiące – może to być 92 dni, 95 dni, 100 dni i więcej. Jeżeli meldunek trwa mniej niż 3 miesiące, nie da się uzyskać numeru PESEL.

Dla czego tak wiele się mówi tutaj o PESEL-u, chociaż tematem jest meldunek? Dla cudzoziemca meldunek, jak opisałam powyżej, jest jedynym sposobem uzyskania numeru PESEL, a posiadanie tego identyfikatora znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie w Polsce.

O PESEL nas zapytają:
- w banku,
- w przychodni,
- w ZUS-ie,
- w urzędzie skarbowym,
- w szpitalu, na ostrym dyżurze,
- podczas podpisania umowy z pracodawcą,
- w czasie studiowania.

Jeżeli nie mamy PESEL-u, wszędzie musimy okazać paszport zagraniczny, jednak nie wszystkie systemy administracyjne pozwolą identyfikować osobę za pomocą tego dokumentu, choćby z tego powodu, że paszport może się zmienić (jego numer), podobnie nazwisko, a PESEL jest niezmienny przez całe życie.

Kiedy meldunek się przydaje? W celu:
- okazania potwierdzenia zameldowania w różnych urzędach, np. w wydziałach do spraw cudzoziemców podczas ubiegania się o kartę pobytu,
- zarejestrowania się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy,
- świętego spokoju i poczucia względnej stabilności w obcym kraju.

Kiedy meldunek jest zastępowany innymi dokumentami na wymóg państwowej instytucji?

Bardzo ważną instytucją dla nas, cudzoziemców, jest Wydział Spraw Cudzoziemców przy urzędach wojewódzkich. Podczas ubiegania się o kartę pobytu należy spełnić wymóg dostarczenia różnych dokumentów potwierdzających nasz pobyt w Polsce, stwierdzających konkretne miejsce pobytu. Wydział wymaga od nas w postępowaniu wyjaśniającym okazania jednego z dokumentów: potwierdzenia zameldowania, umowy o wynajem, umowy użyczenia lokalu, aktu własności lokalu, w którym mieszkamy. Warto rozważnie podchodzić do wymogu stawianego przez instytucję i postarać się o uzyskanie jednego z takich dokumentów, ale nie stresować się, jeżeli nie udaje się zdobyć i meldunku, i umowy o wynajem.

Piszę tutaj o rozważnym podejściu z tego względu, że w razie zameldowania w grę wchodzi dobra wola gospodarza domu – on nie chce zameldować, a my nie mamy na to wpływu. Każda osoba we własnym mieszkaniu ma swoje prawa, zameldowanie innych osób jest prawem właściciela lub administratora mieszkania, a nie jego obowiązkiem.
Jeżeli wymogi wydziału o potwierdzenie zameldowania powtarzają się, warto napisać oświadczenie o takiej treści: „oświadczam, że właściciel mieszkania, w którym obecnie mieszkam, nie wyraził zgody zameldowania mnie”. To wystarczy dla postępowania w naszej sprawie.

Meldunek – krok po kroku

Chciałbyś się zameldować, ale wydaje ci się, że to skomplikowane i czasochłonne? Nic bardziej mylnego.

Nie musisz już wymeldowywać się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Teraz wszystkie formalności załatwisz za pośrednictwem naszego urzędu. Cała procedura zameldowania trwa około 10 minut. Wystarczy, że skompletujesz dokumenty. Możliwe, że niektóre już masz „pod ręką”.

1. Dowód osobisty – prawdopodobnie znajdziesz go w swoim portfelu.
2. Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego – do wypełnienia na miejscu, tj. w urzędzie.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy osób niepełnoletnich). Jeśli masz taki dokument w domu, weź go ze sobą. Nie posiadasz? Trudno, zameldujemy bez niego.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w oryginale – do wglądu). Może to być wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, umowa cywilnoprawna. Jeżeli nieruchomość nie jest twoją własnością, to właściciel musi potwierdzić fakt twojego pobytu w mieszkaniu/domu w formie czytelnego podpisu.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć? (Zmiany od 1 stycznia 2013 r.)

1. Wydłużył się termin na zgłoszenie meldunku – teraz to aż 30 dni.
2. Nie musisz meldować się na pobyt czasowy nieprzekraczający 3 miesięcy.
3. Formalności meldunkowe w urzędzie może za ciebie dopełnić ustanowiony pełnomocnik.
4. Nie zapłacisz kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
5. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Źródło i więcej informacji: www.msw.gov.pl 

Marija Jakubowycz
(październik 2014 r.)

Skomentuj

Poznańscy Romowie
Poznańscy Romowie

Zapraszamy na Facebooka grupy współpracującej z poznańskimi Romami:

 

Poznańscy Romowie


Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.