W tej zakładce znajdziesz wszystkie informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.

Instytucja w której załatwisz wszystkie sprawy związane z legalizacją pobytu to Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pl.Wolności 17, 61-739 Poznań

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w broszurze Forum Migracyjnego: legalizacja pobytu

Zameldowanie
Jeśli mieszkasz w Poznaniu i chcesz zarejestrować swój pobyt w Polsce musisz spełnić obowiązek zameldowania się. Potrzebujesz meldunku na okres stały lub czasowy jeśli przebywasz na terenie Polski powyżej 3 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat meldunku znajdziesz tu: zameldowanie

Uzyskanie numeru pesel
Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) jest przyznawany w celach identyfikacji. Po zameldowaniu się (na okres co najmniej 3 miesięcy) zostanie Ci przyznany  automatycznie w ciągu 10 dni.
Szczegółowe informacje  znajdziesz tu: numer pesel

Meldunek oraz  numer pesel załatwisz w Urzędzie Miasta Poznania – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20

Dodał: |

O prawo do wnioskowania o bezterminowy pobyt w Polsce cudzoziemiec może wystąpić dopiero po kilku latach pobytu w Polsce. Długość wymaganego pobytu zależy od wcześniejszego statusu prawnego cudzoziemca.

W tej broszurze znajdziesz szczegółowe informacje: stały pobyt

Dodał: |

Instytucja w której załatwisz wszystkie sprawy związane z legalizacją pobytu to Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pl.Wolności 17, 61-739 Poznań

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w broszurze Forum Migracyjnego: legalizacja pobytu

Zameldowanie
Jeśli mieszkasz w Poznaniu i chcesz zarejestrować swój pobyt w Polsce musisz spełnić obowiązek zameldowania się. Potrzebujesz meldunku na okres stały lub czasowy jeśli przebywasz na terenie Polski powyżej 3 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat meldunku znajdziesz tu: zameldowanie

Uzyskanie numeru pesel
Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) jest przyznawany w celach identyfikacji. Po zameldowaniu się (na okres co najmniej 3 miesięcy) zostanie Ci przyznany  automatycznie w ciągu 10 dni.
Szczegółowe informacje  znajdziesz tu: numer pesel

Meldunek oraz  numer pesel załatwisz w Urzędzie Miasta Poznania – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20

Dodał: |

Pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy są wydawane na okres od trzech miesięcy do trzech lat. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy rozpatruje Urząd Wojewódzki właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie w Polsce. Przy składaniu wniosku cudzoziemca jest zobowiązany do złożenia odcisków palców. Trzeba wykazać potrzebę pobytu w Polsce na okres dłuższy nić 3 miesiące (np. ze względu na otrzymanie oferty pracy, chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej, studia/naukę, więzi rodzinne lub inne przyczyny).

Polskie prawo przewiduje następujące rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE)
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
 • Zezwolenie przewidziane jest dla małżonków i niepełnoletnich dzieci małżonków obywateli Polski lub cudzoziemców, którzy posiadają w Polsce: prawo stałego pobytu lub status rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zezwolenie na pobyt czasowy od co najmniej dwóch lat, przy czym ostatnie zezwolenie było wydane na co najmniej jeden rok, zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych, Niebieską Kartę EU (zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji).
 • Krótkoterminowe zezwolenie na pobyt
  W wyjątkowych sytuacjach cudzoziemiec może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce. Może ono być wydane na okres do sześciu miesięcy.
Dodał: |

O statut uchodźcy może się ubiegać osoba, której grozi prześladowanie w kraju pochodzenia, z następujących powodów:

 • rasy
 • religii
 • narodowości
 • przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej

Szczegółowe informacje na temat przyznawania statusu uchodźcy znajdziesz tu: status uchodźcy

Lista ośrodków dla uchodźców: ośrodki

 

Dodał: |

Ruch bezwizowy (pobyt na terenie Polski do 3 miesięcy) obowiązuje obywateli krajów należących do UE lub Schengen. Listę krajów oraz szczegółowe informacje znajdziesz tu: lista

Wizy 
Wyróżniamy dwa rodzaje wiz o które można się ubiegać: wizy Schengen (na obszary państw należących do strefy) i wizy krajowe (umożliwiają pobyt w Polsce i podróżowanie do krajów strefy Schengen przez okres 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy).

Rodzaje wiz: Wiza „A” (wiza lotniskowa), wiza „C” (wiza Schengen), wiza „D” (wiza krajowa)
Szczegółowe informacje znajdziesz tu: wizy


Ruch bezwizowy (pobyt na terenie Polski do 3 miesięcy) obowiązuje obywateli krajów należących do UE lub Schengen. Listę krajów oraz szczegółowe informacje znajdziesz tu: lista

 

Defaworyzowane grupy migrantów ekonomicznych

Co roku granice Polski przekraczają tysiące imigrantów ekonomicznych. Do tej grupy należą Romowie pochodzenia rumuńskiego i bułgarskiego. Jako obywatele Unii Europejskiej mają pełne prawo do przemieszczania się i życia w dowolnym miejscu na terytorium UE. Korzystając ze swobody poruszania się, która zagwarantowana jest w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, romscy migranci ekonomiczni coraz częściej wybierają Polskę w nadziei na lepsze życie. Migracje ekonomiczne, zwłaszcza z terytoriów Rumunii i Bułgarii do Polski, na pewno nie są zjawiskiem marginalnym.

Broszura informacyjna "Mniejszość bez praw - imigranci romscy w Polsce" Mnieszość bez praw

Facebook poznańskiej grupy wspierającej poznańskich Romów: Poznańscy Romowie

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.